Windows Class-IDs

Die Liste zeigt die wichtigsten CLSIDs unter Windows. Man braucht sie immer wieder mal, so etwa, um dem Windows-Explorer seit Windows 7 abzugewöhnen, dass er standardmäßig mit den Bibliotheken startet. Der Aufruf für die „Computer“-Laufwerksansicht lautet dann:

explorer.exe ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

oder auch:

shell:::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

____________________________________________________________

shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
Alle Aufgaben

shell:::{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
Alle Systemsteuerungselemente

shell:::{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}
Anmeldeinformationsverwaltung

shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921}
Anpassung

shell:::{C555438B-3C23-4769-A71F-B6D3D9B6053A}
Anzeige

shell:::{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1}
Applications

shell:::{d34a6ca6-62c2-4c34-8a7c-14709c1ad938}
Arbeitsplatz-Ordner

shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
Ausführen

shell:::{9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915}
Automatische Wiedergabe

shell:::{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}
Benutzerdateien

shell:::{60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}
Benutzerkonten

shell:::{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}
Bibliotheken

shell:::{D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91}
Bitlocker-Laufwerkverschlüsselung

shell:::{28803F59-3A75-4058-995F-4EE5503B023C}
Bluetooth-Geräte

shell:::{D555645E-D4F8-4c29-A827-D93C859C4F2A}
Center für erleichterte Bedienung

shell:::{437ff9c0-a07f-4fa0-af80-84b6c6440a16}
Command Folder

shell:::{6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF}
Datei-Explorer-Optionen

shell:::{F6B6E965-E9B2-444B-9286-10C9152EDBC5}
Dateiversionsverlauf

shell:::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Dieser PC

shell:::{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
Drucker

shell:::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
Eigene Dokumente

shell:::{D4480A50-BA28-11d1-8E75-00C04FA31A86}
Eine Netzwerkadresse hinzufügen

shell:::{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}
Energieoptionen

shell:::{96AE8D84-A250-4520-95A5-A47A7E3C548B}
Familienfreigabe

shell:::{323CA680-C24D-4099-B94D-446DD2D7249E}
Favoriten

shell:::{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}
Geräte und Drucker

shell:::{6785BFAC-9D2D-4be5-B7E2-59937E8FB80A}
Heimnetzgruppe

shell:::{B4FB3F98-C1EA-428d-A78A-D1F5659CBA93}
Heimnetzgruppe erstellen

shell:::{67CA7650-96E6-4FDD-BB43-A8E774F73A57}
Heimnetzgruppe freigeben

shell:::{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}
Infobereichsymbole

shell:::{d450a8a1-9568-45c7-9c0e-b4f9fb4537bd}
Installierte Updates

shell:::{289AF617-1CC3-42A6-926C-E6A863F0E3BA}
Medienserver

shell:::{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}
Netzwerk

shell:::{8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D}
Netzwerk- und Freigabecenter

shell:::{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
Netzwerkumgebung

shell:::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
Netzwerkverbindungen

shell:::{4336a54d-038b-4685-ab02-99bb52d3fb8b}
Öffentlich

shell:::{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}
Ordner für Offline-Dateien

shell:::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
Papierkorb

shell:::{f8c2ab3b-17bc-41da-9758-339d7dbf2d88}
Previous Versions Results Folder

shell:::{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}
Problembehandlung

shell:::{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}
Programme beziehen

shell:::{7b81be6a-ce2b-4676-a29e-eb907a5126c5}
Programme und Features

shell:::{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}
Remote-App- und Desktop-Verbindungen

shell:::{a6482830-08eb-41e2-84c1-73920c2badb9}
Removable Storage Devices

shell:::{93412589-74D4-4E4E-AD0E-E0CB621440FD}
Schriftarteinstellungen

shell:::{BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6}
Sicherheit und Wartung

shell:::{F942C606-0914-47AB-BE56-1321B8035096}
Speicherplätze

shell:::{ED228FDF-9EA8-4870-83b1-96b02CFE0D52}
Spiele

shell:::{BF782CC9-5A52-4A17-806C-2A894FFEEAC5}
Spracheinstellungen ändern

shell:::{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}
Standardprogramme

shell:::{9343812e-1c37-4a49-a12e-4b2d810d956b}
Suchergebnisse

shell:::{2E9E59C0-B437-4981-A647-9C34B9B90891}
Sync Setup Folder

shell:::{9C73F5E5-7AE7-4E32-A8E8-8D23B85255BF}
Synchronisierungscenter

shell:::{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}
System

shell:::{26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683}
Systemsteuerung

shell:::{35786D3C-B075-49b9-88DD-029876E11C01}
Tragbare Geräte

shell:::{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}
Verwaltung

shell:::{9FE63AFD-59CF-4419-9775-ABCC3849F861}
Wiederherstellung

shell:::{D8559EB9-20C0-410E-BEDA-7ED416AECC2A}
Windows Defender

shell:::{67718415-c450-4f3c-bf8a-b487642dc39b}
Windows Features

shell:::{36eef7db-88ad-4e81-ad49-0e313f0c35f8}
Windows Update

shell:::{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}
Windows-Firewall

shell:::{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
Windows-Hilfe und Support

shell:::{38A98528-6CBF-4CA9-8DC0-B1E1D10F7B1B}
WLAN-Verbindungen

shell:::{22877a6d-37a1-461a-91b0-dbda5aaebc99}
Zuletzt verwendete Ordner